Giáo trình nguyên lý kế toán

  Giáo trình nguyên lý kế toán có nội dung trình bày trong 9 chương, mỗi chương nói về một nội dung cơ bản của kế toán. Đây là những bài học vỡ lòng của môn kế toán tài chính nói về những cái cơ bản nhất cho người mới bắt đầu làm quen với kế toán.

                                           GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  Chương 1 : Đối tượng nhiệm vụ và phương pháp kế toán 

Bài 1 : Khái niệm về kế toán và sự phát triển của kế toán
Bài 2 : Một số khái niệm và nguyên tắc kế toán được thừa nhận
Bài 3 : Đối tượng kế toán và sự hình thành tài sản của một doanh nghiệp
Bài 4 : Sự vận động của tài sản trong hoạt động kinh doanh
Bài 5 : Nhiệm vụ, yêu cầu và đặc điểm của công tác kế toán
Bài 6 : Các phương pháp của kế toán

  Chương 2 : Chứng từ kế toán và kiểm kê 

Bài 7 : Chứng từ kế toán
Bài 8 : Kiểm kê tài sản

  Chương 3 : Tính giá đối tượng kế toán 

Bài 9 : Phương pháp  tính giá
Bài 10 : Tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu

  Chương 4 : Tổng hợp và cân đối kế toán 

Bài 11 : Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán
Bài 12 : Một số báo cáo kế toán tổng hợp và cân đối
Bài 13 : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Bài 14 : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Chương 5 : Tài khoản và ghi sổ kép 

Bài 15 : Tài khoản
Bài 16 : Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp hiện hành
Bài 17 : Ghi sổ kép

  Chương 6 : Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu 

Bài 18 : Kế toán quá trình cung cấp
Bài 19 : Kế toán quá trình sản xuất
Bài 20 : Kế toán quá trình tiêu thụ  sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh
Bài 21 : Kế toán mua bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh
Bài 22 : Bảng cân đối số phát sinh ( Bảng cân đối tài khoản )

  Chương 7 : Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán

Bài 23 : Bảng đối chiếu số phát sinh và số dư kiểu bàn cờ
Bài 24 : Tổng hợp số liệu chi tiết ( Bảng chi tiết số dư và số phát sinh )

  Chương 8 : Sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ và hình thức kế toán

Bài 25 : Sổ kế toán và kỹ thuật ghi sổ kế toán
Bài 26 : Các hình thức kế toán

  Chương 9 : Tổ chức bộ máy kế toán ở đơn vị kinh tế cơ sở

Bài 27 : Những vấn đề chung về tổ chức bộ máy kế toán
Bài 28 : Các hình thức tổ chức bộ máy kế toán
Bài 29 : Kế toán trưởng và kiểm tra kế toán