Đề thi nguyên lý kế toán

Đây là một trong những bộ đề thi về nguyên lý kế toán, các bạn cùng làm và xem đáp án bên dưới nhé! Đối với những câu lý thuyết, nếu quên các bạn có thể xem lại giáo trình nguyên lý kế toán để lựa chọn đáp chính xác.

1. Trường hợp nào sau đây đc ghi vào sổ kế toán
a. Ký hợp đồng thuê nhà xưởng để sản xuất. gtrị hđ 20tr/năm
b. Mua tài sản cố định 50tr, chưa thanh toán
c. Nhận đc lệnh chi tin phục vụ tiếp khách của doanh nghiệp 5tr (tin chưa chi)
d. Tất cả trường hợp trên

2. Đối tượng của kế toán là:
a. Tình hình thị trường, tình hình cạnh tranh
b. Tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản và sự vận động của chúng
c. Tình hình thực hiện kỷ luật lao động
d. Tình hình thu chi tin mặt

3. Nhóm nào sau đây sử dụng thông tin kế toán trong việc dự kiến khả năng sinh lời và khả năng thanh toán công nợ
a. Ban lãnh đạo
b. Các chủ nợ
c. Các nhà đầu tư (quan tâm lợi nhuận)
d. Cơ quan thuế (quan tâm lợi nhuận)

4. Đặc điểm của tài sản trong 1 DN
a. Hữu hình hoặc vô hình
b. DN có thể kiểm soát đc chúng được toàn quyn sử dụng
c. Chúng có thể mang lợi ích cho DN trong tương lai
d. Tất cả đều đúng

5. TS trong DN khi tham gia vào quá trình sản xuất sẽ biến động như thế nào?
a. Không biến động
b. Thường xuyên biến động
c. Giá trị tăng dần
d. Giá trị giảm dần

6. KT tài chính có đặc điểm
a. Thông tin v những sự kiện đã xảy ra
b. Gắn lin với phạm vi toàn DN
c. Có tính pháp lệnh và phải có độ tin cậy cao
d. Tất cả đều đúng

7. Các khoản nợ phải thu
a. Không phải là tài sản DN
b. Là TS của DN nhưng bị đơn vị khác đang sử dụng
c. không phải là TS của DN vì TS của DN thì ở tại DN
d. không chắc chắn là TS của DN

8. KT tài chính có đặc điểm
a. Thông tin v những sự kiện đang và sắp xảy ra
b. Gắn lin với từng bộ phận, từng chức năng hoạt động
c. Có tính linh hoạt
d. Không câu nào đúng

9. Sự kiện nào sau đây sẽ đc ghi nhận là nghiệp vụ kinh tế phát sinh của kế toán
a. Khách hàng thanh toán tiền nợ cho DN (Tin tăng, nợ phải thu KH giảm)
b. Nhân viên sử dụng vật dụng văn phòng
c. Phỏng vấn ứng cử viên xin việc
d. Không có sự kiện nào

10. Thước đo chủ yếu
a. Thước đo lao động ngày công
b. Thước đo hiện vật
c. Thước đo giá trị
d. Cả 3 câu trên

11. Người sử dụng thông tin KT gián tiếp: cơ quan thuế
a. Nhà quản lý
b. Nhà đầu tư
c. Người môi giới
d. Không có câu nào đúng

12. Nợ phải trả phát sinh do
a. Lập hoá đơn và dịch vụ đã thực hiện cho KH
b. Mua thiết bị bằng tin
c. trả tin cho người bán v vật dụng đã mua
d. mua hàng hoá chưa thanh toán

13. Chức năng của kế toán
a. Thông tin thu nhập xử lý chỉ đạo, thông tin v tình hình tài chính, tình hình kinh doanh đến các đối tượng sử dụng thông tin KT
b. Điu hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong DN
c. Giám đốc tình hình sử dụng vốn, tình hình sản xuất kinh doanh
d. A và C

14. Các khoản phải trả người bán là:
a. Tài sản của DN
b. Một loại ngvốn góp phần hình thành nên TS của DN
c. Không phải là nguồn hình thành tài sản của DN và DN sẽ thanh toán cho ng bán
d. Tuỳ từng trg hợp cụ thể ko thể đưa ra kết luận tổng quát

15. DN đang xây nhà kho, ctrình xây dựng dở dang này là
a. Nguồn vốn hình thành nên tài sản của DN
b. Tài sản của DN
c. Tuỳ thuộc quan điểm của từng nhân viên KT
d. Phụ thuộc vào quy định

16. Nguồn vốn trong DN bao gồm các nguồn nào sau đây:
a. Chủ đầu tư DN đầu tư thêm vốn vào DN
b. Chủ DN phân bổ tổ chức hay cá nhân khác
c. Chủ DN dùng LN để bổ sung vào vốn
d. Tất cả câu trên đều đúng

17. Các trường hợp sau, trường hợp nào chưa ghi nhận doanh thu:
a. KH đã nhận hàng và thanh toán cho DN bằng tiền mặt (TM)
 b. KH chưa nhận hàng nhưng thanh toán trc cho DN bằng TM (theo nguyên tắc cơ sở dồn tích, nghiệp vụ kinh tế sẽ đc ghi nhận khi nào nó phát sinh chứ không căn cứ vào thực tế thu hay chi tin, thu tin rồi mà hàng chưa giao thì coi như là nghiệp vụ chưa phát sinh, giao dịch chưa thực hiện, hàng hoá vẫn thuộc quyn sở hữu của DN, do đó chưa được ghi nhận doanh thu)
c. KH đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán cho DN
d. Không có trường hợp nào

18. Câu phát biểu nào sau đây sai:
a. Vốn chủ sở hữu là TM của chủ sở hữu có trong DN
b. Tài sản + nợ phải trả luôn cân bằng với vốn chủ sở hữu
c. Chủ sở hữu là chủ nợ của DN
d. Tất cả câu trên

19. Kế toán là việc:
a. Thu thập thông tin
b. Kiểm tra, phân tích thông tin
c. Ghi chép sổ sách kế toán
d. Tất cả đều đúng

20. KT TC là việc
a. Cung cấp thông tin qua sổ KT
b. Cung cấp thông tin qua BC TC
c. Cung cấp thông tin qua mạng
d. Tất cả đu đúng

21. Kỳ kế toán năm của đvị kế toán được xác định
a. Dương lịch
b. Năm hoạt động
c. Cả a và b đu đúng
d. Có thể a hoặc b

22. Hai TS giống nhau đc DN mua ở 2 thời điểm khác nhau nên có gía khác nhau, khi ghi giá của 2 TS này KT phải tuân thủ
a. 2 TS giống nhau thì phải ghi cùng giá
b. Căn cứ vào chi phí thực tế mà DN đã bỏ ra để có được TS
c. Căn cứ vào sự thay đổi của giá thị trường
d. Tất cả đu sai

23. Đầu kỳ TS của DN là 800tr trong đó VCSH là 500tr, trong kỳ DN thua lỗ 100tr, TS và VCSH của DN lúc này là
a. 800 và 400
b. 700 và 500
c. 700 và 400
d. Tất cả đu sai

24. Nguyên tắc thận trọng yêu cầu
a. Lập dự phòng
b. Không đánh giá cao hơn giá ghi sổ
c. Không đánh giá thấp hơn khoản nợ
d. Tất cả đều đúng

25. Ý nào sau đây là TS:
a. Phải thu KH
b. Phải trả người bán
c. Lợi nhuận chưa phân phối
d. Quỹ đầu tư phát triển

26. Ý nào sau đây là Nợ phải trả:
a. Khoản KH trả trước
b. Phải thu KH
c. Khoản trả trước người bán
d. Lợi nhuận chưa phân phối (là nguồn VCSH)

27. Ý nào sau đây là VCSH:
a. Phải thu KH
b. Phải trả người bán
c. Nguồn kinh phí (VCSH, chỉ có trong đơn vị HC sự nghiệp)
d. Quỹ đầu tư ptriển (VCSH)

28. Trong kỳ DN thu được 10tr trong đó thu nợ 2tr và doanh thu trong kỳ là
a. 10tr
b. 2tr
c. 8tr
d. Chưa đủ thông tin để kết luận

29. Ví dụ nào sau đây thuộc khái niệm dồn tích (doanh thu sẽ được ghi nhận khi đã thu được tin hoặc sẽ thu được tin, bán hàng chưa thu tin cũng được ghi nhận doanh thu)
a. Một khoản thu đã thực hiện và đã thu tin
b. Một khoản doanh thu đã thu trước nhưng chưa thực hiện
c. Ghi chép bằng việc bán hàng đã thu tin
d. Không phải các trường hợp trên

30. Trong nội dung của nguyên tắc trọng yếu, câu phát biểu nào ko chính xác:
a. Tất cả yêu cầu của bất kỳ ngtắc kế toán nào cũng có thể bỏ ra nếu không làm ảnh hưởng lớn đến BC TC
b. Các dữ kiện và số liệu lquan đến tình hình TC với kết quả hoạt động của doanh nghiệp phải được thông báo cho người sử dụng.
c. Cho phép sự sai sót có thể chấp nhận đc khi nó không làm ảnh hưởng đến DN
d. Tất cả đều đúng

31. Nội dung nguyên tắc phù hợp yêu cầu (khi ghi nhận dthu thì phải ghi nhận 1 khoản chi phí tương ứng dùng để tạo ra doanh thu trong kỳ)
a. TS phải được phản ảnh phù hợp với nguồn hình thành tài sản
b. Chi phí phải đc phản ảnh trên báo cáo thu nhập trong kỳ kế toán phù hợp với thu nhập
phát sinh ở kỳ kế toán đó
c. Cả 2 yêu cầu trên
d. Không có câu nào

32. Trong tháng 4, DN bán sản phẩm thu tin mặt 20tr, thu bằng = TGNH 30tr, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho KH chưa thu tin 10tr, KH trả nợ 5tr, KH ứng tin trước 20tr chưa nhận hàng. Vậy danh thu tháng 4 của DN
a. 85tr
b. 55tr
c. 50tr

d. 60tr

Đáp án: 
1. B     2. B     3.A      4. D     5. B     6. D     7. B     8. D     9. A     10. C   11. D   12. D  
13. D   14. B   15. B   16. D   17. B   18. D   19. D   20. B   21. D   22. B   23. C   24. D
25. A   26. A   27. D   28. D   29. D   30. B   31. B   32.D

Mẫu đơn xin việc viết tay gây ấn tượng


  • Cách làm hài lòng nhà tuyển dụng bằng mẫu đơn xin việc viết tay
  Trong thời hiện đại như ngày nay, đa số các bạn trẻ đều cho rằng đơn xin việc viết tay là không cần thiết. Thậm chí, có nhiều bạn trẻ nhấn mạnh không bao giờ nộp hồ sơ tại những công ty yêu cầu viết đơn xin việc bằng tay. Tuy nhiên, với nhiều nhà tuyển dụng chuyên nghiệp, đơn xin việc viết tay vẫn là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá ứng viên trước khi quyết định có nên mời họ tham gia phỏng vấn hay không...

  • Vậy để có một mẫu đơn xin việc viết tay hiệu quả, cần tuân thủ các yếu tố sau:
  - Viết đầy đủ, rõ ràng tất cả các thông tin. Điều này đồng nghĩa với việc bạn không được viết tắt trong các bức thư xin việc của mình. Việc viết tắt có thể khiến nhà tuyển dụng đánh đồng với tính cách ẩu thả, không tôn trọng người đọc và không quan tâm gì đến công việc đang ứng tuyển.

  - Trung thành với mực xanh hoặc đen truyền thống. Đừng sáng tạo bằng màu mực “bảy sắc cầu vồng”, vì đây không phải là “tác phẩm nghệ thuật” hay “thư kết bạn bốn phương”.

Cách học tốt môn Nguyên lý kế toán

Như chúng ta đã biết, đối với sinh viên kinh tế nói chung và sinh viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán nói riêng thì môn nguyên lý kế toán được ví như môn vỡ lòng và mang tính chất bắt buộc trong chương trình đào tạo. Hoặc nếu các bạn muốn tham gia các khóa học để trở thành kế toán tổng hợp thì bắt buộc bạn phải học qua hai môn là nguyên lý kế toán và kế toán tài chính. Do đó, nếu bạn nào bị mất căn bản ngay từ môn này thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi học những môn tiếp theo vì nguyên lý kế toán là nền tảng khi đi sâu vào học chuyên ngành.

Thông thường, chúng ta hay cảm thấy bỡ ngỡ khi tiếp xúc một vấn đề mới, vì vậy có rất nhiều bạn gặp khó khăn khi học môn nguyên lý kế toán. Hiểu được nhu cầu đó, mình xin tổng hợp lại những cách học tốt môn nguyên lý kế toán từ thầy cô, bạn bè và chia sẻ cùng các bạn. 

1. Hệ thống tài khoản kế toán phải thuộc lòng

Nhiều bạn cho rằng không nhất thiết phải thuộc lòng hệ thống tài khoản kế toán vì khi cần có thể lấy ra xem, nhưng như thế sẽ lấy rất nhiều thời gian của bạn khiến bạn cảm thấy bối rối và mất tập trung. Nếu không thuộc lòng bạn sẽ không thể làm được bài tập của mình một cách hiệu quả nhất, hơn nữa bạn sẽ cảm thấy bất lợi khi đi làm. Để thuận lợi hơn khi học, bạn nên viết ra giấy các số hiệu rồi tên các tài khoản kèm theo, viết nhiều lần và làm nhiều bài tập,như thế bạn có thể nhớ rất lâu và áp dụng rất nhanh vào bài tập.


2. Tự vẽ các mẫu sổ, mẫu bảng kế toán

Có rất nhiều bạn photo mẫu bảng ra trước, rồi đến khi làm bài tập lôi bảng ra chỉ có việc điền số liệu vào. Cách này sẽ chỉ dành cho những ngày đầu tiên thôi các bạn nhé. Vì các bạn không thể mang theo những mẫu photo đó đến hết con đường sự nghiệp kế toán của bạn được.Và cũng chỉ có 1 cách đó là tự vẽ mẫu.Cách này sẽ có cho bạn 2 lợi ích 1 là các bạn sẽ hiểu được nó và khi điền số liệu vào cũng ít sai sót hơn và 2 là bạn nhớ luôn biểu mẫu rất có lợi cho công việc kế toán sau này. Cách rất dễ nhớ các bạn hãy thử áp dụng nhé.

3. Nhớ cách định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng cách làm thật nhiều bài tập

Để nhớ cách định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh, bạn phải chịu khó làm bài tập nguyên lý kế toán mà thầy cô cho trên lớp cũng như tìm thêm những tài liệu bên ngoài. Ngoài ra, các bạn có thể tự nghĩ ra các nghiệp vụ và định khoản chúng.

4. Nên học nhóm với nhau

“Học thầy không tày học bạn”, học nhóm cũng là một trong những cách hiệu quả để học tốt môn nguyên lý kế toán. Chúng ta có thể tự thành lập một nhóm nhỏ để tập trung học với nhau, cùng nhau giải bài tập cũng như giúp giải đáp những thắc mắc. Nếu như gặp những vấn đề khó hơn thì có thể hỏi trực tiếp giảng viên.

5. Tính cẩn thận trong kế toán

Với tính chất môn học không đòi hỏi bạn phải sáng tạo mà chỉ cần tính cẩn thận. Với kế toán, cẩn thận là một tính cách rất quan trọng, vì vậy, bạn phải tập cho mình tính cẩn thận ngay từ đầu nhé, bởi “ trận con tán, bán con trâu” đấy.

Trên đây là 5 cách học tốt môn nguyên lý kế toán để giúp bạn thuận lợi hơn khi học môn vỡ lòng này. Sau môn này, còn rất nhiều môn học tiếp theo mà bắt buộc bạn phải có kiến thức của nguyên lý kế toán. Vì vậy, cố gắng học thật tốt môn này nhé! 

Nguồn: Nguyenlyketoan.com


Hướng nghiệp kế toán

  Ngành kế toán được xem là ngành học được các bạn trẻ lựa chọn nhiều nhất, bởi vì đây là ngành học dễ tìm được việc làm và có thu nhập ổn định. Tài chính – Kế toán gần như là huyết mạch của hệ thống quản lý của một doanh nghiệp, hệ thống sổ sách kế toán sẽ giúp cho doanh nghiệp biết được hiệu quả hoạt động kinh doanh, kiểm soát được thu chi, ngân quỹ, tồn kho, công nợ…

  Hiện nay nhiều bạn trẻ băn khoăn không biết mình sẽ phải chuẩn bị những gì để trở  thành một Kế toán giỏi trong tương lai? Những bước sau sẽ giúp bạn giải quyết băn khoăn đó.
Bước 1: Chọn trường 

  Bạn phải chắc chắn rằng mình thực sự giỏi môn Toán khi còn học phổ thông. Bạn nên hỏi giáo viên của mình về khoa Kế toán của trường đại học nào thì tốt nhất. Bạn cũng nên tự lên danh sách khoa Kế toán của các trường đại học và cân nhắc thật cẩn thận trước khi đặt bút đăng ký thi. Bạn mới là người biết chính xác năng lực của mình đến đâu và chính bạn mới là người quyết định chính xác nhất khoa Kế toán của trường nào thì phù hợp với bản thân, mọi ý kiến khác chỉ là tham khảo mà thôi.
 
Bước 2: Chú tâm học tập 

  Nghề Kế toán đòi hỏi được đào tạo bài bản, tính chính xác và chân thực cao độ. Khi đã đỗ vào khoa Kế toán của một trường đại học phù hợp, bạn nên cân nhắc đến những khoá học thêm bổ ích để nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Dành thời gian thích hợp cho công việc thu nhận kiến thức thực sự là công việc rất quan trọng khi bạn đang ngồi trên giảng đường. Bạn nên chuẩn bị sẵn sàng những kiến thức cần thiết để sẵn sàng bước vào thực tế.

Bước 3: Rèn luyện kĩ năng bổ trợ 

  Bạn nên tìm hiểu thật kĩ những yêu cầu mà các công ty thường đặt ra cho nhân viên Kế toán, để rèn luyện cho mình thật thành thạo các kĩ năng cần thiết. Tiếng Anh và vi tính là hai lĩnh vực bạn nhất thiết bạn phải thành thạo nếu bạn muốn trở thành một Kế toán tốt.

Bước 4: Chọn chuyên ngành Kế toán phù hợp 

  Tìm hiểu xem bạn phù hợp với ngành Kế toán nào: Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế, Kế toán bán hàng, Kế toán sổ sách, công nợ…. để rèn luyện mình phù hợp với lĩnh vực đó và khi bắt tay vào làm việc sau này thì không có nhiều bỡ ngỡ.

Bước 5: Làm thêm

  Các cơ hội làm thêm những công việc liên quan đến ngành Kế toán hoặc thời gian thực tập khi bạn chuẩn bị tốt nghiệp thực sự là cơ hội vàng để bạn nâng cao tay nghề. Hãy… dấn thân làm những công việc làm thêm để tích luỹ kinh nghiệm, bạn sẽ cảm thấy chúng vô cùng hữu ích trong quá trình xin việc sau này. 

Kế toán - Những tố chất cần thiết

1. Yêu thích môn toán và những môn học liên quan đến môn toán

  Khả  năng đặc biệt về môn Toán là một lợi thế  khi bạn học ngành Kế toán. Môn toán giúp là khởi nguồn của các môn khoa học tự nhiên. Môn toán giúp bạn có tư duy nhanh nhạy, logic, giúp ích rất nhiều cho công việc liên quan đến những con số, chứng từ, sổ sách trong kế toán. Ngoài ra, xác suất thống kê và toán cao cấp cũng là những môn học mà bạn cần phải học tốt. Đây là 2 môn học nền tảng giúp bạn có thể nắm bắt tốt các kiến thức về kế toán sau này.

  Trong các chương trình đào tạo hiện nay, Toán là môn học bắt buộc và chiếm khá nhiều tiết học trong giáo trình đào tạo. Trong 6 nhóm kiến thức cơ bản, phần kiến thức về tài chính là mảng quan trọng nhất bởi nó gắn liền với quá trình làm việc sau này của bạn. Và đương nhiên, khối kiến thức này có liên quan chặt chẽ đến môn Toán. Tuy nhiên, ngoài kiến thức cơ bản này, bạn còn được học nhiều môn học bổ trợ khác như các môn kinh tế cơ sở, các môn thuộc phần phản lý kinh doanh, ngoại ngữ và tin học...

  Theo kinh nghiệm của các anh chị đi trước, bạn nên chú ý học tốt môn Xác xuất thống kê và toán cao cấp (cũng là hai môn liên quan đến môn Toán – bạn cần có kiến thức căn bản từ trước). Đây là hai môn cơ bản làm nền tảng để bạn có thể tiếp thu kiến thức Kế toán cũng như hoàn thành công việc sau này.

2. Tính cẩn thận, tỉ mỉ trong từng công việc

  Kế toán là nghề làm việc với những sổ sách, chứng từ phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp. Toàn bộ đều là những "con số" mang tính pháp lý, liên quan đến pháp luật. Vì vậy, kế toán viên phải là người cẩn thận trong việc giữ gìn sổ sách, chứng từ cũng như tỉ mỉ trong từng phép tính với những con số của doanh nghiệp.

  Nghề này luôn gắn liền với tài liệu, sổ sách, giấy tờ, chứng từ  trong đó chứa đựng những con số “biết nói” về tình hình tài chính của doanh nghiệp vì vậy Kế toán viên phải cẩn thận trong việc giữ gìn tài liệu, sổ sách, chứng từ cũng như tỉ mỉ trong từng phép tính toán với những con số để làm sao chúng “nói” đúng nhất với người sử dụng thông tin.

3. Trung thực, năng động, ham học hỏi

  Làm Kế toán là công việc liên quan đến sổ sách, tiền nong. Do vậy bạn cũng cần có tính trung thực. Không chỉ với tất cả mọi người mà còn là trung thực với chính bản thân bạn.

  Ngoài ra bạn cần không ngừng học hỏi những người đi trước để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Nghề này đòi hỏi có sự năng động, sáng tạo, có kiến thức tổng hợp để phân tích đánh giá tham mưu cho người sử dụng thông tin đề ra các quyết định đúng đắn.

4. Yêu nghề kế toán

  Đây là yếu tố quan trọng nhất để bạn có quyết định lựa nghề kế toán hay không? Nếu bạn là một người ưa bay nhảy, 
 hoạt động giao tiếp rộng với cộng đồng thì cần suy nghĩ trước khi chọn nghề Kế toán.

  Bên cạnh đó, có  một số vấn đề bạn cần lưu ý khi làm việc trong nghề Kế toán:
- Tinh thần làm việc nhóm rất cao. Bạn sẽ phải liên hệ trực tiếp với hầu hết tất cả các bộ phận trong công ty.
- Phải luôn cập nhật những kiến thức mới. Các phương pháp kiểm tra chi phí và quản lý hồ sơ hầu như luôn phát triển và đổi mới hàng ngày, hãy chắc rằng mình luôn nắm kịp được chúng.
Tóm lại, nghề Kế toán đòi hỏi bạn phải hội tụ đầy đủ những tố chất:

- Có khả năng tính toán tốt.

- Có khả năng tư duy tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập.

- Tính cần cù, chăm chỉ.

- Thận trọng, cẩn thận, trung thực.

  Kế toán không khó, chỉ cần bạn có lòng đam mê, chúng tôi xin chúc các kế toán viên tương lai sẽ trang bị đủ hành trang và thành công trên con đường mình đã chọn.